Sách trắng Quốc phòng Việt Nam

Quốc phòng Việt Nam 2019 (Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019)

Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam luôn coi trọng giữ ổn định bên trong và hòa hiếu, hữu nghị với các quốc gia, dân tộc khác để xây dựng và phát triển đất nước. Mỗi khi đất nước bị xâm lăng, toàn dân Việt Nam đồng lòng đứng lên đánh bại quân xâm lược, giữ vững núi sông, bờ cõi, độc lập, tự do. Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, nhân dân Việt Nam, trong đó Quân đội nhân dân làm nòng cốt, đã xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, đẩy mạnh hội nhập quốc tế về quốc phòng, ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, bảo vệ nền hòa bình bền vững, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đồng thời, duy trì sức mạnh quốc phòng cần thiết, sẵn sàng đánh bại mọi hình thái chiến tranh xâm lược.

VỀ SÁCH ẢNH KÈM THEO SÁCH TRẮNG QUỐC PHÒNG VIỆT NAM 2019

Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xuất bản sách ảnh Quốc phòng Việt Nam 2019, nhằm giới thiệu, minh họa những nội dung cơ bản đã được trình bày trong sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019; tuyên truyền bằng hình ảnh về chủ trương, đường lối, quan điểm quốc phòng, quân sự, chính sách quốc phòng của Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng cho các cấp, các ngành, cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên; công khai minh bạch về quốc phòng, chính sách quốc phòng và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa với các nước trên thế giới. Đồng thời, giới thiệu những hình ảnh về lịch sử hình thành, phát triển của nền quốc phòng, quân sự Việt Nam; quan hệ hữu nghị, hợp tác của Quân đội nhân dân Việt Nam với quân đội, lực lượng vũ trang các nước trên thế giới trong xu thế hội nhập quốc tế, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích của nhau, vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Xem thêm  Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

Bộ Quốc phòng Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *